การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร 100,000 บาท
(ระยะเวลาครอบคลุมการบริการใน 3 เดือน / รายละเอียดในการให้บริการ 2 ครั้งต่อเดือน / ให้บริการครั้งละ 60 นาที)

  • วางแผนกลยุทธ์การสือสารและเลือกช่องทางการสื่อสารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง

การทำงานและติดตามผล 25,000 บาท ต่อ 1 การบริการ
(ระยะเวลาครอบคลุมการบริการใน 3 เดือน / รายละเอียดในการให้บริการ 1-2 ครั้งต่อเดือน / ให้บริการครั้งละ 60 นาที)

  • 2 ครั้งต่อเดือน
   • จัดตารางเวลาโพสและกำหนดหัวข้อในการนำเสนอแนวทางของเนื้อหาผ่านสื่อ Social media
   • ติดตามผลกลยุทธ์ วิเคราะห์ผลตามกลุ่มเป้าหมาย
  • 1 ครั้งต่อเดือน
   • นำเสนอวิธีการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ เช่น กิจกรรมพบปะลูกค้า หรืองานออกบูธแสดงสินค้าต่างๆ
   • ประชุม พร้อมนำเสนอพรีเซนเตอร์หรือพนักงานขายที่เหมาะสมกับการสร้างแบรนด์
   • ปรับแผนการทำงาน พร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมกับการสื่อสารในเดือนถัดไป
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด