ค่าตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์* 5000 บาท

*หมายถึง การส่งสินค้าตัวอย่างที่ผลิตตรวจวิเคราะห์หาสารอันตราย โดยส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพกับหน่วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สามารถตรวจหาสารอันตรายได้ 2 ชนิด