หากพบสินค้าได้รับความเสียหายจากการจัดส่ง ลูกค้าแจ้งให้บริษัททราบภายใน 7 วันทำการ