บริษัทจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยจะแจ้งวิธีการจัดส่งและอัตราค่าบริการให้ทราบ