การพัฒนาสูตรมีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท เมื่อลูกค้าตกลงราคาและจำนวนสินค้าที่ผลิต บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถนำเอาค่าพัฒนาสูตรข้างต้นมาหักลบกับค่าใช้จ่ายในการสั่งผลิตสินค้าได้ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างลูกค้าและบริษัท