บริษัทดำเนินการวิเคราะห์สูตร โดยจะแจ้งราคาจริงในการผลิตตามสูตรที่ต้องการ ให้ลูกค้ารับทราบอีกครั้งก่อนตัดสินใจ