ลูกค้าแจ้งราคาหรืองบประมาณการผลิตต่อกิโลกรัมที่มีในใจให้เจ้าหน้าที่ทราบ