ลูกค้าสามารถปรับแก้งานออกแบบได้ 3 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย