หากผลประเมินไม่เป็นที่พอใจ ลูกค้าระบุรายละเอียด เพื่อนำไปปรับแก้