การบริการด้านการตลาด 100,000 บาท

(ระยะเวลาครอบคลุมการบริการใน 3เดือน / รายละเอียดในการให้บริการ 1 ครั้งต่อเดือน / ให้บริการครั้งล่ะ 60 นาที)

  • ดูแลให้คำปรึกษา, คำแนะนำ
  • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง
  • ร่างแผนการตลาด, วิเคราะห์คู่แข่ง, ตลาดหลักและตลาดรอง
  • เตรียมแผนกลยุทธ์ในการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่
  • วางหลักการสำหรับการสื่อสารทั้งสื่อหลักและสื่อออนไลน์ แนวทางการเจาะกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางในการเข้าถึง
  • ประชุมงาน นำเสนอแผนงาน พร้อมวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
  • ประชุมงาน นำเสนอแผนการตลาด และประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆ
  • ประชุมงานหากมีการปรับแก้กลยุทธ์ หรือมีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม
  • วางแนวทาง วิธีการปฎิบัติในแต่ละฝ่ายก่อนการปล่อยสินค้าหรือบริการใหม่ (ตารางการทำงานของผู้เกี่ยวข้อง)
  • ติดตามผลการตลาด และรวบรวมสถิติพร้อมวิเคราะห์ผลนำเสนอลูกค้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด