การบริหารความสัมพันธ์ CRM กลุ่มตัวแทนขายหลัก 50,000 บาท
(รายละเอียดในการให้บริการรายการละ 1 ครั้งต่อเดือน / ให้บริการครั้งละ 60 นาที)

  • แบ่งความสำคัญ และนำเสนอกลยุทธ์ของการขาย

การบริหารความสัมพันธ์ CRM กลุ่มตัวแทนย่อย 150,000 บาท
(รายละเอียดในการให้บริการรายการละ 1 ครั้งต่อเดือน / ให้บริการครั้งละ 60 นาที)

  • แบ่งความสำคัญ และนำเสนอกลยุทธ์ของการขายสำหรับตัวแทนย่อย
  • วางแผนโปรโมชั่นสำหรับตัวแทนในกลุ่มต่างๆ ตามขนาด สถานที่ และความต้องการ
  • ดูแลตัวแทนในเรื่องการโปรโมตสินค้าและการบริการ พร้อมปรับภาพลักษณ์ให้น่าเชื่อถือผ่านสื่อ Socaial media
  • ติดตามผลการขาย รายได้ และปรับกลยุทธ์หากมีเงือนไขอื่นเพิ่มเติม

การบริหารความสัมพันธ์ CRM กลุ่มลูกค้าทั่วไป 100,000 บาท
(รายละเอียดในการให้บริการรายการละ 1 ครั้งต่อเดือน / ให้บริการครั้งละ 60 นาที)

  • แบ่งความสำคัญ และวางแผนกลยุทธิ์การขายสำหรับลูกค้าปลีก
  • การกำหนดราคาสินค้าลูกค้าปลีก พร้อมการบริการเสริมหลังการขาย
  • การกำหนดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าปลีก พร้อมนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ในการกระตุ้นความสัมพันธ์และยอดขาย
  • ติดตามผลการขาย รายได้ และปรับกลยุทธ์หากมีเงือนไขอื่นเพิ่มเติม

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด