การบริการด้านการสร้างแบรนด์ 100,000 บาท

(ระยะเวลาครอบคลุมการบริการใน 3 เดือน / รายละเอียดในการให้บริการ 1 ครั้งต่อเดือน / ให้บริการครั้งละ 60 นาที)

  • ให้คำปรึกษา เรื่อง Brand Persona และแนะนำวิธีการสร้างแบรนด์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
  • ให้คำปรึกษา เรื่อง Customer Persona พร้อมนำเสนอแนวทางเบื้องต้นในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
  • ให้คำปรึกษา เรื่อง customer journey โดยปรับทฤษฏีให้เข้ากับวิถีการทำการตลาดหลัก
  • วิเคราะห์แบรนด์ กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการสื่อสารของแบรนด์คู่แข่ง
  • ให้คำปรึกษา เรื่อง Brand Guideline พร้อมตัวอย่างแนวทางการนำเสนอ ภาพ ข้อความ ในขิ้นงานสื่อสารต่างๆ
  • ให้คำปรึกษา เรื่อง Brand content/compaing พร้อมวางแผนการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการ (สื่อทั่วไป สื่อออนไลน์)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด